In dit bericht lees je over een aantal belangrijke veranderingen bij het SPE rondom het verantwoorden van projecten en de beslisprocedure bij het SPE. In het kort: 

  • Verantwoorden bij het SPE wordt simpeler. 
  • Een vernieuwde beslisprocedure.  

Hieronder lichten we deze veranderingen verder toe.  

Verantwoorden bij het SPE wordt simpeler. 

Op basis van jullie feedback hebben we gekeken naar het proces van verantwoorden bij het SPE en hoe we dat kunnen versimpelen. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen die vanaf 2022 ingaan: 

  • De financiële verantwoording bestaat alleen nog uit een overzicht van het budget dat je begroot en uiteindelijk besteed hebt. 
  • Je levert geen bonnen aan bij de verantwoording. Wel bewaar je zelf alle bonnen, zodat wij eventueel bonnen kunnen opvragen als we vragen hebben over de verantwoording.  
  • De inhoudelijke verantwoording schrijf je in een nieuw invulformulier. 
  • Deze werkwijze gaat in vanaf het speerpunt Zelfbeschikking (deadline aanvragen: 11 februari. Beslisbijeenkomst: 4 maart). 

! Belangrijk: deze nieuwe manier van verantwoorden geldt niet voor budget dat is toegekend in 2019, 2020 en 2021. 

Een vernieuwde beslisprocedure. 

Op basis van brede signalen over de gehanteerde stemmingsprocedure bij het SPE hebben we, na zorgvuldig afwegen en navraag in het veld, besloten om de beslisprocedure aan te passen, zodat  iedereen een gelijke kans krijgt. Dit betekent dat het beoordelen van de plannen en pitches vanaf 2022 alleen nog gedaan wordt door de onafhankelijke jury. Wij zorgen daarbij dat voor elke beslisbijeenkomst de juryleden uitgebreid geïnformeerd worden over de rol, werkwijze en dagelijkse praktijk van de (vrouwen)organisaties uit het SPE-netwerk. Wat betekenen de aanpassingen in het kort: 

  • De organisaties stemmen niet meer mee tijdens de beslisprocedure. Wel blijft er ruimte om elkaar van feedback te voorzien en vragen te stellen. 
  • De onafhankelijke jury beoordeelt de aanvragen en pitches van de organisaties. De beslisbijeenkomsten blijven verder qua opzet hetzelfde. Elke organisatie moet aanwezig zijn en een pitch geven om in aanmerking te komen voor budget. Alleen de stemprocedure wordt dus aangepast.  
  • Elk jurylid ontvangt een beoordelingsformulier met specifieke punten waarop zij de aanvragen kunnen beoordelen. Zo zorgen we ervoor dat ieder jurylid elke aanvraag op dezelfde punten beoordeelt. 
  • Deze verandering gaat in vanaf het speerpunt Zelfbeschikking (deadline aanvragen: 11 februari. Beslisbijeenkomst: 4 maart).