SEZO Maatschappelijke Dienstverlening

Wie zijn wij?

SEZO staat voor Maatschappelijke Dienstverlening in stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam met Algemeen Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden en Schuldhulpverlening als kernactiviteiten. Vrouw en Vaart is het Emancipatiecentrum van SEZO voor vrouwen, Daadkr8 is het mannencentrum. SEZO geeft uitvoering aan de Speel-o-theken in Amsterdam Nieuw-West en biedt informatie, advies en ondersteuning.

Missie

SEZO stelt inwoners van Amsterdam Nieuw-West in staat om aan het maatschappelijk leven deel te nemen en om in kwetsbare periodes hun leven op de rails te houden of weer te krijgen.

Waarden

Dit is voor SEZO van waarde:

  • SEZO start vanuit een basis van vertrouwen en respect;
  • SEZO gaat uit van mogelijkheden;
  • SEZO werkt doelmatig en doelgericht;
  • SEZO stelt telkens de vraag: Heeft de inwoner van Nieuw-West er baat bij?
Visie

SEZO ziet nadrukkelijk meerwaarde in het leggen van verbindingen tussen maatschappelijke dienstverlening en eerstelijns zorg. Ook ziet SEZO grote meerwaarde in het versterken van klantgericht en daarmee gebiedsgericht werken. En vervolgens ziet SEZO ook grote meerwaarde in het verbinden van maatschappelijke dienstverlening met mantelzorg en informele zorg met betrekking tot het versterken van de dragende samenleving.

Ten aanzien van schuldenproblematiek, c.q. het terugdringen van problematische schulden ziet SEZO meerwaarde in het betrekken van ook andere invalshoeken dan puur financiële in het traject van schuldsanering, c.q. stabilisatie van schulden (wonen, zorg, aanpak huiselijk geweld, psychosociale problematiek, etc.).

Leven in een stad als Amsterdam brengt een sterke rol van problematieken als grote anonimiteit, lagere sociale cohesie, onbekendheid met bestaande voorzieningen, cultuurverschillen, armoede en taalproblemen met zich mee. Het werken in kleinschalige wijkgerichte netwerken biedt veel kansen om deze problematieken beter het hoofd te bieden.

Ook in de komende jaren blijft SEZO zich focussen op maatschappelijke dienstverlening aan en voor mensen, die om verschillende redenen ondersteuning behoeven.

Beleid

Om de missie en visie te realiseren, wil SEZO excelleren binnen de verschillende onderdelen van maatschappelijke dienstverlening en wil SEZO wijkgericht werken. Daarbij maakt SEZO gebruik van ervaring, kennis, expertise en netwerken, die zijn opgebouwd in het opereren als maatschappelijke dienstverlener in de afgelopen 30 jaar. SEZO biedt dienstverlening op onder meer de terreinen algemeen maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, sociaal raadsliedenwerk, emancipatie en empowerment (vrouwen en mannen), ouder- en kindadvies, ouder-kind inlopen en sport & gezondheid.
SEZO zet zich bewust en enthousiast in voor de verwezenlijking en versteviging van wijkteams in Amsterdam Nieuw-West en daarbuiten.

Als maatschappelijk dienstverlener ziet SEZO het als kerntaak om bij te dragen aan het versterken van het sociale weefsel in de stad, en om de leefbaarheid voor en participatie van in moeilijkheden verkerende burgers te verbeteren. Daarom draagt SEZO graag bij aan het inrichten van een strek sociaal zorgnetwerk, dicht(er) bij cliënten.

De core business van SEZO is en blijft het bieden van ondersteuning aan kwetsbare mensen.

SEZO wilt haar dienstverlening continue bewaken, beheren en verbeteren en daarbij voldoen aan de klanteisen, -wensen en behoeften en geldende wet-, regelgeving en normen. Daarvoor is er een managementsysteem opgesteld op basis van de normen volgens het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland.

 

SEZO Amsterdam Nieuw-West

 

E-mail: info@sezo.nl

Locaties in Amsterdam Nieuw-West