Stichting Marokkaanse Ouderen Salon (MOS)

MOS is al jaren actief in het gebied Overtooms Veld/Slotervaart Noord en vormt een spil tussen haar doelgroep, vrijwilligers, bewoners, organisaties, bedrijven en overheid. Reeds in 2006 begon de stichting met het organiseren van laagdrempelige evenementen en festivals in Slotervaart met als doel ontmoeting tussen bewoners, organisaties en bedrijven te faciliteren. Door de jaren heen heeft MOS haar contacten met organisaties overheden en religieuze instanties uitgebreid. Dit wekte een bodem om nog meer bewoners te bereiken waarmee de activiteiten werden uitgebreid. MOS staat open voor iedereen maar zet zich in het bijzonder in voor de oudere Marokkaanse Nederlanders. Zij stimuleert om hen op verschillende fronten zelfredzamer en zelfstandiger te zijn waardoor de kwaliteit van hun leven wordt verbeterd of hersteld. Buurtbewoners, jong en oud worden eerst als bezoeker betrokken, maar later ook als deelnemer, vrijwilliger of initiatiefnemer betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten.

MOS stimuleert deelnemers om elkaar te ondersteunen bij problemen, maar indien nodig signaleert zij als er ondersteuning vanuit instanties nodig is. Deelnemers worden in staat gesteld vanuit een voor hen veilige en vertrouwde omgeving, middels activiteiten zoveel mogelijk op eigen kracht hun weg te vinden naar- en gebruik te maken van de in Nederland aanwezige voorzieningen. MOS vormt een verbindende schakel tussen doelgroep en organisaties. MOS biedt een platform voor organisaties die bij MOS in contact kunnen komen met doelgroepen die voor hen lastig te bereiken zijn. MOS wordt door organisaties zelf benaderd en als trouwe partner gezien. Tevens adviseert of bemiddelt MOS waar nodig. MOS draagt ook graag bij aan het creëren van ontmoeting en begrip tussen leefwerelden (diverse culturen) en het overbruggen van weerstanden tussen bewoners onderling en bewoners en organisaties. Daarbij brengt MOS onderwerpen onder de aandacht die voor de Marokkaanse gemeenschap (taboe-)gevoelig liggen. MOS is expert om deze onderwerpen op passende wijze bij de doelgroep onder de aandacht te brengen en vervolgens bespreekbaar te maken en te bediscussiëren. Onderling respect en intercultureel begrip staan hierbij centraal.

De maatschappelijke, sociale, juridische en economische positie van (Marokkaanse) ouderen kunnen op veel terreinen verbeterd worden. De ontelbare vraagstukken vragen van ons om te bewegen tussen wat we zelf kunnen doen en wat we in samenwerking met andere kunnen doen.
Wij organiseren concrete activiteiten voor de doelgroep oudere (Marokkaanse) mannen en vrouwen. Dit doen we aan de hand van structurele salonbijeenkomsten, voorlichting, educatie en recreatie. Daarnaast nemen we deel aan overleggen en bijeenkomsten voor de pleitbezorging en belangenbehartiging. Uiteraard werken we samen (bestuurlijk en uitvoerende) met verschillende stichtingen, organisaties en overheden.

Contactpersoon: Dhr. A. Moro

E-mail: info@mosstichting.nl

Adres: Johan Jongkindstraat 97-99, 1062 CR Amsterdam

Johan Jongkindstraat 97-99
Amsterdam 1062 CR NL
Plan je route