Landelijk Kennisknoopunt Huwelijksdwang en Achterlating

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) is een kennis- en expertisecentrum voor professionals. Medewerkers van Veilig Thuis, Veiligheidshuizen, Raad voor de Kinderbescherming en hulpverleners in het werkveld kunnen bij ons terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij de aanpak van huwelijksdwang en achterlating. Wij adviseren en helpen bij complexe casussen.

We hebben een breed (internationaal) netwerk en kunnen snel schakelen met betrokken instanties. Het LKHA onderhoudt het contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken als slachtoffers van huwelijksdwang of achterlating in het buitenland verblijven. Dat maakt het nog steeds niet eenvoudig om mensen terug te halen naar Nederland, maar draagt wel bij aan het slagvaardiger handelen.
Daarnaast adviseren we gemeenten en jeugdzorg- en onderwijsinstellingen over beleid, scholing, preventie en voorlichting.

Zelf je partner kunnen kiezen is een mensenrecht. Trouwen doe je uit eigen vrije wil. Als een of beide partners onder grote druk worden gezet om te trouwen, is er sprake van huwelijksdwang. Het treft vooral meisjes en vrouwen, maar ook wel mannen. De druk komt van ouders, familie of breder vanuit de gemeenschap.

Huwelijksdwang is een vorm van huiselijk geweld. Exacte aantallen zijn moeilijk te geven, maar naar schatting komt het in Nederland enige honderden tot duizend keer per jaar voor.

Huwelijksdwang kenmerkt zich door:

  • geen vrije partnerkeuze;
  • geen vrije keuze huwelijksleeftijd;
  • slachtoffer in afhankelijke positie (financieel, sociaal en/of juridisch);
  • slachtoffers zijn veelal jonge meisjes, vrouwen, maar ook wel mannen.

Huwelijksdwang kent een glijdende schaal van zachte drang (op iemand inpraten) tot onder dreiging of toepassing van geweld iemand dwingen met de geselecteerde partner te trouwen. En veelal tevens te dwingen al op jonge leeftijd te trouwen.

Voor de buitenwereld is het meestal niet zichtbaar. Slachtoffers ondergaan lijdzaam alle formaliteiten die bij een huwelijksvoltrekking horen. Ze verzetten zich niet uit angst voor de gevolgen of leggen zich bij het huwelijk neer uit loyaliteit aan de ouders.

Veel slachtoffers verkeren in een sterk afhankelijke positie. Ze hebben geen eigen inkomen en geen netwerk buiten de familie. Soms spreken ze gebrekkig Nederlands. Ook een afhankelijke verblijfsvergunning is een risicofactor.

Slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating kunnen terecht bij de Veilig Thuis organisatie in hun regio.

Email:  lkha@veiligthuishaaglanden.nl

Wil je als organisatie aansluiten bij de campagne huwelijksdwang en achterlating dan kun je via deze link materiaal aanvragen.

lkha_logo